عیب یابی یخچال و فریزر

*یخچال کار نمیکند چراغ داخل ان روشن نمیشود علت ان چیست ؟
*علت عیب:پریز برق ندارد. دوشاخه و سیم های رابط برق معیوب هستند. *رفع عیب:دستگاه ولت متر را روی اندازگیری برق شهر قرار دهید.دو سیم ازمایش دستگاه را به محل اتصال پریز مورد استفاده یخچال وصل کنید.اگر در پریز برق نباشد (عقربه ولت متر حرکت نمیکند)عیب از نبودن برق شهر سوختن فیوز منزل یا محل مورد استفاده یا خرابی سیم کشی مربوط به پریز است.
*موتور یخچال کار نمیکندچراغ روشنایی داخل یخچال روشن میشود علت ان چیست؟
علت عیب: ترموستات خراب است یا سیمهای رفت وبرگشت معیوبند.اورلود یا رله استارت خراب است.موتور خراب است.رفع عیب:با توجه به روشن شدن چراغ روشنایی داخل یخچال به هنگام باز کردن درب آن نشان میدهد که بخش اولیه برق یعنی دوشاخه و سیمهای رابط تا ترموستات یا محل انشعاب سالم میباشد در غیر این صورت باید هریک از موارد مقابل مورد آزمایش قرار گیرند.
*یخچال در تمام اوقات خوب کار میکند .سرما مطلوب است ولی در برخی مواقع موتور صدای چیک چیک میدهد.عمل سرما سازی متوقف می شود علت چیست؟
علت عیب: برق شهر ضعیف است. رفع عیب: ولت متر را روی اندازه گیری برق شهر قرار دهید و در زمانی که موتورصدای چیک چیک میدهد مقدارولتاژ برق شهر را اندازه گیری کنید.اگر مقدار ولتاژ خیلی کمتر از 220 ولت بوده باشد عیب از کم شدن ولتاژبرق شهر است.
*مدت کار موتور یخچال کم /سرما نیز کم است علت ان چیست؟
علت عیب: درجه ترموستات روی شماره مناسب نمیباشد.ترموستات تنظیم نیست. رفع عیب: درجه ترموستات را روی شماره مناسب قرار دهید .اگر شماره مناسب است ترموستات تنظیم نمی باشد.آن را تنظیم کنید تا عیب برطرف گردد.
*وقتی دوشاخه یخچال را به برق وصل کنیم فیوز منزل فورا قطع میکند علت ان چیست؟
علت عیب: سیم پیچی ها موتور اتصال کوتاه کرده اند.سیم های برق یخچال در مکانی به هم اتصال یافته اند. رفع عیب: رله استارت و اورلودی را از موتور خارج کنید دوشاخه یخچال را به برق وصل نمائید.اگر فیوز منزل قطع نکرد موتور خراب است.اگر سیم ها بهم اتصال یا فته اند از هم جدا نموده وبا نوار چسب آنها را عایق کاری کنید رله استارت و اورلود را نیز تست کنید.
*موتور یخچال کار میکند.سرما مطلوب است از یخچال صدای ناهنجار شنیده میشود علت آن چیست؟
علت عیب: -پروانه فن کندانسور یا پیچ های فن شل است. رفع عیب: پروانه فن کندانسور را سفت کنید تا عیب برطرف گردد یا پیچ های فن کندانسور را سفت کنید. علت عیب: اطراف پروانه مانع قرار گرفته است. رفع عیب: حرکت پروانه را مد نظر قرار دهید اگر مانعی در حرکت پروانه وجود دارد مانع را ازمسیر حرکت دور سازید. علت عیب: پیچ های کمپرسور والاستیک های لرزه گیر آن شل شده اند. رفع عیب: پیچ های کمپرسور را به حد لازم سفت کنید.اگر لاستیک های لرزه گیر کمپرسور خراب شده اند عوض کنید تا عیب برطرف شود.
*قسمتهایی از اواپراتور کاملا یخ بسته و قسمتهای دیگری ازآن کاملا خنک نمی شوند علت ان چیست؟
علت عیب: لوله های یخچال مسدود هستند گاز کم است. رفع عیب: در صورت امکان لوله مویی را تعویض کنید و لوله های یخچال را به طور کامل شستشو دهید فیلتر درایر را عوض کرده آنگاه یخچال را شارژ کنید تا عیب برطرف گردد.
*یخچال تمام وقت کار میکند سرما خیلی کم است مقدار گاز مناسب می باشد علت چیست؟
علت عیب: کمپرسور از فشار افتاده است. رفع عیب: کمپرسور را تعمیر یا در صورت امکان تعویض نمایید تا عیب برطرف گردد.
*یخچال تمام وقت کار میکند اوپراتور خنک نمی شود علت ان از چیست؟
علت عیب: یخچال گاز ندارد. رفع عیب: پس از یافتن محل نشت آن را لحیم نموده سپس با انجام تمام مراحل شارژ گاز عیب برطف می گردد.
*مدت کار موتور یخچال نرمال تمام مسیر لوله برگشت برفک میزند علت ان چیست؟
علت عیب: گاز یخچال زیاد است. رفع عیب: مقادری از گاز یخچال را به حد مجاز کم کنید تا عیب برطرف گردد.
*اوپراتور برفک زیاد میزند علت ان چیست؟
یخچال در محل گرم و مرطوب قرار دارد.لاستیک های دوره درب خراب است درب یخچال خوب بسته نمیشود. رفع عیب: اگر محل مورد استفاده یخچال مناسب نیست جای آن را عوض کنید چنانچه مناسب باشد لاستیک را بازدید کرده اگر پاره شده اند یا قدرت آهن ربای آنها کم شده است آنهارا عوض کنید تا عیب برطرف گردد.
*قسمت فریزر/یخچال _فریزر خوب خنک نمیشود قسمت یخچال اصلا خنک نمیشود علت چیست؟
علت عیب: گاز یخچال_ فریزر کم است. رفع عیب: پس از اینکه موتور مدت مناسبی کار کرد بشرط اینکه حدود 20 سانتیمتر بعد از اواپراتور یخچال سرد نشود یا برفک نزند گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد.

عیب یابی آب سرد کن ها

کمپرسور اب سرد کن کار نمیکند ولی فن کندانسور کار میکند علت چیست ؟
علت عیب: 1-رله و اورلود معیوب است رفع عیب: وجود جریان برق در دو سره رله و اورلود موتور را تست کنید.اگر جریان برق وجود داشته باشد دوشاخه برق اب سرد کن را از پریز خارج نمایید سپس رله و اورلود را از محل های خود جدا کرده و سالم بودن انهارا ازمایش کنید اگر هریک از انها معیوب باشد با مشابه خود عوض کنید تا عیب برطرف گردد. علت عیب: 2-موتور خراب است رفع عیب : موتور را بدون رله و اورلود به کمک سیم تست ازمایش کنید اگر موتور خراب باشد عوض کنید تا عیب برطرف شود.
*اب سرد کن کار میکند و اب به حد کافی خنک می شود ولی گاهی صدای چک چک می دهد واب خنک نمیشئد درحالی که فن کندانسور کار میکند علت چیست؟
علت عیب: برق شهر ضعیف است رفع عیب : به کمک دستگاه ولت متر مقدار ولتاژبرق شهررا در پریز مورد استفاده اب سرد کن اندازه بگیرید اگر ولتاژ کمتر از 200 ولت باشد از ترانسفورماتورهای تقویت ولتاژاستفاده کنید تا عیب برطرف گردد.
*اب سرد کن در تمام موقع صدای چک چک می دهد اب اصلا خنک نمی شود فن کندانسور مدام کار میکند علت چیست ؟
عیب علت : 1-اورلود خراب است رفع عیب: موتور را با استفاده از سیم تست بدون رله و اورلود تست کرده و میزان شدت جریان ان را با امپرمتر اندازه گیری کنید.اگر جریان موتور در حد مجاز باشد اورلود خراب است.ان را با مشابه حود تعویض کنید تا عیب برطرف گردد. علت عیب: 2-رله استارت معیوب است رفع عیب: پس از تست موتور و اورلود چنانچه عیب برطرف نشود عیب از رله استارت است.رله استارت را تست کنید اگر معیوب است عوض کنید تا عیب برطرف شود.
*اب کم خنک می شود.مدت کار موتور کم است و برعکس زمان استراحت بیشتری علت ان چیست؟
علت عیب: 1-ترموستات در درجه کم قرار دارد رفع عیب : ترموستات را روی درجات بیشتری قرار دهید تا عیب برطرف شود. علت عیب: ترموستات تنظیم نیست یا خراب است رفع عیب: ترموستات را تنظیم کنید یا عوض کنید.
*اب بیش از حد خنک می شود.زمان کار موتور زیاد است لوله برگشت برفک زده و پس از عمل خاموشی از لوله برگشت اب میریزد علت ان چیست؟
علت عیب: 1-ترموستات روی درجات زیادی قرار دارد رفع عیب : ترموستات را روی درجه مناسبی قرار دهید. علت عیب : 2-لوله بالب ترموستات در جای صحیح حود قرار ندارد رفع عیب: محل قرار گرفتن لوله بالب را بازدید کنید اگر از جای اصلی خود خارج شده است در جای صحیحش قرار دهید تا عیب برطرف شود علت عیب: 3-ترموستات تنظیم نیست یا خراب است رفع عیب: ترموستات را تنظیم یا عوض کنید.
*مدت کار موتور بیش از حد طولانی است.فن کندانسور به خوبی کار میکند بازدهی اب سرد کن کم است.اب کم خنک میشود.
علت عیب: 1-کندانسور کثیف شده است رفع عیب: کندانسور را به دقت و در حالی که دستگاه از برق خارج است به خوبی تمیز کنید تا عیب برطرف شود. میتوانید از پمپ باد نیز کمک بگیرید علت عیب: 2-هوای رو کندانسور به خوبی جریان ندارد رفع عیب: اگر در مقابل دریچه تنفس هوای جلوی کندانسور که مشبک است مانعی قرار گرفته باشد مانع رادور کنید تا عیب برطرف گردد علت عیب : 3-گاز دستگاه کم شده است رفع عیب : اگر گاز کم است پس از برسی علت کم شدن ان رفع ان به میزان کافی گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد.
*موتور اصلی و فن کندانسور اب سرد کن تمام وقتکار میکند اب اصلا خشک نمی شود
علت عیب : اب سرد کن گاز ندارد رفع عیب: ممکن است لوله های اب سرد کن از محل های جوشکاری یا جاهای دیگر ترک خورده و موجب شوند که گاز خارج شوود. ابتدا محل نشت گاز را مشخص کنید و عیب را برطرف کنید . سپس هوای داخل لوله ها را تخلیه کرده و اب سرد کن را شارژ گاز کنید تا عیب برطرف شود.
*اب سرد کن تمام وقت کار میکند اب اصلا خشک نمیشود. از نظر گاز اب سرد کن دارای گاز کافی است علیت چیست؟
علت عیب: کمپرسور از فشار افتاده است رفع عیب: پس از ازاد ساختن سر لوله کور و سر لوله رفت کمپرسور اب سرد کن ان را به برق وصل کنید و ضمن اینکار میزان فشار کمپرسور را مد نظر داشته باشید اگر فشار کمپرسور خیلی کم شده باشد کمپرسور را عوض کنید تا عیب برطرف شو.
*دستگاه مطلوب کار میکند اب به حد کافی خنک میشود.دستگاه صدای ناهنجار دارد علت چیست؟
*دستگاه مطلوب کار میکند اب به حد کافی خنک میشود.دستگاه صدای ناهنجار دارد علت چیست؟ علت عیب: 1-محل استقرار اب سرد کن تنظیم نیست رفع عیب: محل استقرار اب سرد کن را تنظیم کنید علت عیب : 2-پیچ های موتور شل است رفع عیب: پیچ نگهدارنده ی موتور را به نسبت لازم سفت کنید تا عیب بر طرف شود. علت عیب : 3-پیچ کندانسور شل شده است رفع عیب: اگر پیچ کندانسور شل شده است سفت کنید تا عیب بر طرف گردد. علت عیب: 4-پروانه شل شده است رفع عیب: پروانه را محکم کنید .
*اب سرد کن مطلوب کار میکند .شیر اب اصلا اب نمیدهد علت چیست؟
علت عیب: 1-اب ورودی شهر قطع است. رفع عیب: ورورد اب شهر را به اب سرد کن برسی کنید .اگر جریان اب قطع است علت را شناسایی و برطرف سازید. علت عیب: 2-صافی یا فیلتر شیر اب جرم گرفته است. رفع عیب: صافی شیر اب را باز کنید. اگر کثیف است تمیز کنید. علت عیب: 3-شیر فلکه اب ورودی بسته است. رفع عیب: شیر فلکه اب ورودی را باز کنید. علت عیب: 4-شیر خروجی خراب است رفع عیب : سالم بودن شیر خروجی اب سرد کن را ازمایش کنید.اگر خراب است عوض کنید تا عیب برطرف گردد. علت عیب: 5-لوله های ورودی اب ویا مجرای ورودی و خروجی مخزن رسوب گرفته است. رفع عیب: در چنین حالتی شیر اب سرد کن را از محل خود جدا کنید و ان گاه در محل مناسبی که فشار اب زیاد است با فشار از لوله ی ورودی اب سرد کن اب وارد کنید .سپس در حالی که سر لوله ورودی بازاست عمل را برعکس کنید یعنی اب را به لوله ی خروجی اب سرد کن که به شیر اب وصل می شود وصل کرده و بدین ترتیب لوله ها را شستشو دهید .

عیب یابی یخچال های ویترینی

*لامپ داخل یخچال روشن است یخچال کار نمیکند موتور صدای وزوز می دهد در هر چند لحظه یکبار نیز صدای چک چک شنیده می شود علت چیست ؟
علت عیب : 1-رله یا اورلود یا موتور خراب است. رفع عیب : دو شاخه یخچال را از برق خار ج کرده سپس رله واورلود را از موتور جدا سازید انگاه موتور یخچال را به تنهایی ازمایش کنید.اگر موتور کار نکند یا جریان بیشتر از حد معمول بکشد موتور خراب است .خرابی کمپرسور ممکن است دراثر مسدود شدن لوله ی مویی یا شیر انبساط یا فیلتر درایر باشد.در این صورت لوله های ان را ازاد و اگر موتور بکار افتاد و جریان مجاز را کشید با سر انگشت موقتا لوله خروجی موتور (رفت)را مسدود کنید اگر جریان موتور در حدمعمول و قابل قبول باشد غیب از مسدود بود عوامل ذکر شده بالامی باشد ولی اگر جریان موتور کماکان از حد مجاز بیشتر باشد موتور خراب و باید تعویض گردد. ولی اگر نخست موتور رامورد ازمایش قراردادید ملاحظه کنید اگر موتور سالم است معلوم میشود که رله و اورلود معیوب است.در این صورت رله و اورلود را عوض کنید تا عیب برطرف گردد. علت عیب: 2-خازن یا خازن ها خراب است رفع عیب: پس از ازمایش موتور و تست رله و اورلود چنانچه عیب بر طرف نشود نخست کل اتصالات را برسی کنید.اگر اتصالات و سیمهای رابط انها سالم باشد خازن ها را تک به تک تست کنید که تست انها به طور کامل در فصل خازن ها امده است. اگر خازن ها خراب باشد انها را تعویض کنید.
*موتور یخچال کار میکند .سرما مطلوب است از یخچال صدای ناهنجار شنیده می شود علت ان چیست؟
علت عیب: 1-پروانه فن کندانسور یا پیچ_های فن شل است. رفع عیب: پروانه فن کندانسور را سفت کنید تا عیب برطرف گردد یا پیچ ها فن کندانسور را سفت کنید. علت عیب: 2-اطراف پروانه مانع قرار گرفته است. رفع عیب: حرکت پروانه را مد نظر قرا دهید اگر مانعی در حرکت پروانه ها وجود دارد مانع را از مسیر حرکت دور سازید. علت عیب: -پیچ های کمپرسور والاستیک_های لرزه گیر ان شل شده اند. رفع عیب: پیچ های کمپرسور را له حد لازم سفت کنید .اگر لاستیک ها لرزه گیر کمپرسور خراب شده اند عوض کنید تا عیب برطرف گردد.
*موتور یخچال کار میکند سرما کم است فن کندانسور کار نمیکند علت چیست؟
علت عیب: 1-پروانه فن گیر کرده یا شل است. رفع عیب: گیر کردن پروانه مانع گردش رتور میگردد.برای برسی این عیب دوشاخه یخچال را از برق خارج کنید.انگاه با دست پروانه را حرکت دهید اگر پروانه حرکت نکند یا به سختی حرکت کند ان را روغن کاری کنید در غیر این صورت ان را تعویض کنید.چنانچه پروانه خیلی باشد سفت کنید تا عیب برطرف گردد. علت عیب: -موتور فن کندانسور خراب است. رفع عیب: پس از تست گردش پروانه اگر پروانه گردش نکند موتور خراب است در اینصورت قبل از ازمایش موتور یا تعویض آن ابتدا اتصالات سیم های رابط فن کندانسور را برسی کنید در این صورت سیم های موتور را از ترمینال یا محل های اتصال آزاد ساخته و موتور را بیرون بیاورید.انگاه سیم ها را مستقیما به برق وصل کنید.اگر موتور کار نکند خراب است .در این صورت موتور را با قدرت مشابه خود عوض کنید تا عیب برطرف گردد.
*موتور یخچال به طور یکسره کار میکند سرما بیش از حد است اکثر مواد یخ میبندند ترموستات قطع نمیکند علت ان چیست؟
علت عیب: 1-لوله بالب ترموستات از داخل محفظه یخچال خارج شده یا در جای مناسب قرار ندارد. رفع عیب: به محل قرار گرفتن لوله بالب که به صورت فنری در محفظه داخلی یخچال به حالت آزاد قرار میگیرد توجه کنید اگر لوله از داخل محفظه یخچال خارج شده است داخل محفظه یخچال قرار دهید تا عیب برطرف شود. علت عیب: 2-ترموستات خراب است. رفع عیب: ترموستات را تست کنید اکر خراب است عوض کنید. علت عیب: 3- ترموستات تنظیم نیست. رفع عیب: به درجه ترموستات توجه کنید ممکن است درجه ترموستات در حالت بیش از حد قرار داده شده اگر چنین است روی حالت مناسب قرار دهید تا عیب برطرف گردد.
*یخچال به بدنه برق می دهد علت ان چیست؟
علت عیب : 1-سیم های رابط به بدنه اتصال کرده اند. رفع عیب: مسیر سیم های رابط به ویژه محل هایی که بست خورده است و نیز خود ترموستات و اتصالات سیم های رابط محلهای اتصال آن و کلیه مسیرها را به دقت بازدید کنید اگر عیب از قسمت _های ذکر شده باشد پس از شناسایی بررف کنید. علت عیب: 2-موتور خراب است رفع عیب: رله و اورلود را ازموتور جدا کنید.انگاه دوشاخه را به برق وصل کنید اگر یخچال به بدنه برق ندهد اتصال فیش های رله و اورلود به بدنه موتور را بازدید کنید.اگر اتصالات صحیح باشند عیب از قسمت داخلی موتور الکتریکی است.موتور را عوض کنید.
*مدت کار کمپرسور خیلی زیاد است وسرما کم می باشد علت چیست؟
علت عیب: 1-فن کندانسور خراب است. رفع عیب: اگر فن کندانسور از کار افتاده است عیب مربوطه را شناسایی و برطرف کنید. علت عیب: 2-پروانه شل است. رفع عیب: اگر پروانه شل است انرا سفت کنید تا عیب برطرف شود. علت عیب: 3-کندانسور کثیف است. رفع عیب: کندانسور را تمیز کنبد تا عیب برطرف گردد. علت عیب: 4-هوا به خوبی روی کندانسور جریان نمیابد. رفع عیب: اگر در مقابل کندانسور مانعی وجود دارد که نمیگذارد هوا به خوبی روی کندانسور جریان یابد مانع را برداریدتا عیب برطرف شود. علت عیب: 5-گاز یخچال کم است. رفع عیب: میزان گاز یخچال را کنترل کنید اگر گاز کم است به نسبت لازم گاز تزریق کنید تا عیب برطرف گردد. علت عیب: 6-لاستیک های دور درب یخچال خراب است. رفع عیب: ممکن است لاستیک های دور درب یخچال خراب شده یا درب به خوبی چفت نشود لذا لاستیک ها وچفت گیری درب ها را بازدید کنترل کنید . علت عیب: 7-کمپرسور از فشار افتاده رفع عیب: ممکن است در اثر کار زیاد فشار کمپرسور خود رااز دست بدهد.چنانچه موتور دا رای فشار مناسب نباشد کمپرسور باید تعویض شود.
*موتور یخچال مدام کار میکند .اصلا سرما ندارد علت چییست؟
علت عیب: 1-یخچال گاز ندارد رفع عیب: ممکن است به مرور زمان لوله ها فرسوده و سوراخ شده و در نتیجه منجر به نشت و بیرون رفتن تمامی گاز گردد.در این صورت محل نشت را شناسایی و برطرف کنید و سپس وکیوم و شارژ نمائید تا عیب برطرف گردد. علت عیب: 2-کمپرسور از فشار افتاده است. رفع عیب: در انجام عمل نشت یابی اگر نشت یابی وجود ندارد ویا با باز کردن شیر سرویس یا دهانه لوله کور گاز مناسب بیرون می زند این خود نشانه ای است بر احتمال از فشار افتادن موتور لذا در این صورت پیشنهاد می شود که لوله خروجی و ورودی را از کمپرسور جدا کرده آنگاه موتور را به کار انداخته و میزان فشار آنرا مورد ارزیابی قرار دهید اگر فشار کم است کمپرسور را عوض کنید.
*قسمتی از اواپراتور کاملا سرد شده یا یخ می بندد وقسمتی دیگر اصلا سرما ندارد.سرمای کلی یخچال کم است علت چیست؟
علت عیب: 1-داخل لوله های اواپراتور روغن بیش از اندازه می باشد. رفع عیب: لوله ها را شستو دهید و سپس درایر را عوض کنید و آنگاه به طور کامل پس از عملیات مقدماتی یخچال را شارژ گاز کنید تا عیب برطرف شود. علت عیب: 2-اکسپنشن والو معیوب است. رفع عیب: در یخچال هایی که به جای لوله کاپیلاری از اکسپنشن والو استفاده شده باشد ممکن است به خوبی عمل نکند.اکسپنشن والو را تست کنید اگر خراب است عوض کنید تا عیب بر طرف گردد. علت عیب: 3-کمپرسور از فشار افتاده است. رفع عیب: ممکن است کمپرسور از فشار افتاده باشد.کمپرس موتور را پس از ازاد ساختن لوله های ورودی و خروجی تست کنید اگر فشار کمپرسور کم شده است. آن را عوض کنید.
*پس از مدتی از عمل خاموش موتور آب اواپراتور روی مواد غذایی می ریزد علت چیست؟
علت عیب: ترموتات تنظیم نیست یا خراب است. رفع عیب: ترموستات را تنظیم یا تعویض کنید.
*موتور در هنگام روشن یا خاموش شدن صدای تقه یا ناهنجار میدهد.موتور در هنگام روشن یا خاموش شدن صدای تقه یا ناهنجار میدهد علت ان چیست؟
علت عیب: 1-لاستیک های لرزه گیر موتور خرابند. رفع عیب: لاستیک های لرزه گیر موتوررا بازدید کنید.اگر خرابند عوض کنید تا عیب برطرف گردد. علت عیب: پیچ های نگهدارنده ی موتور شل شده است. رفع عیب: پیچ های موتور یا سایر پیچ ها از جمله پیچ های کندانسور یا فن کندانسور و.... را برسی کنید. اگر شل شده اند سفت کنید تا عیب برطرف شود. علت عیب: عیب از کمپرسور است. رفع عیب: ممکن است عیب از قسمت های داخلی کمپرسور باشد که کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمائید تا عیب برطرف شود.
*در حین شارژ موتور یخچال مرتب کار میکند و سرما مناسب است پس از زمان استراحت در هنگام کار مجدد موتور اورلود می کند و سرما سازی قطع می شود علت چیست؟
علت عیب: 1-داخل لوله ها کثیف است. رفع عیب: لوله هاباید به طور مرتب شستشو شوند. علت عیب: 2-لوله کاپیلاری مسدود است. رفع عیب: لوله کاپیلاری را به دقت شستشو دهید اگر اشکال برطرف نشود عوض کنید تا عیب برطرف شود. علت عیب: 3-درایر خراب میباشد. رفع عیب: درایر را عوضکنید. علت عیب: اکسپنشن والو خراب است. رفع عیب: اگر به جای لوله کاپیلاری از اکسپنشن والو استفاده شده است اکسپنشن والو را عوض کنید.

سوالات متداول نصب وتعمیر سردخانه

شماره مبرد آب کدام است ؟
R_718
میزان شارژ سردخانه برا اساس فشار لوله مکش برای مبردهای مختلف در فصول مختلف چند PSIمی باشد ؟
5تا 35
بهترین ماده ی شستشو دهندهی سیکل تبرید چیست؟
ازت
مبرد R_404a جایگزین کدام یک از مبردهای زیر می باشد ؟
مبرد R_ 502
روغن مخصوص مبرد R_134 و R_404a چیست؟
پلی استر
کد رنگی کپسول های فریون R_12 وR_22 وR_134a کدام گزینه است ؟
آبی –سبز-سفید
کد رنگی کپسول های فریون R_404a وR_407c وR_410 کدام گزینه است؟
نارنجی-قهوه ای شکلاتی –صورتی
لغزش حرارتی به چه معناست ؟
تفاوت درجه حرارت تبخیر کامل با درجه حرارتی ورودی به اواپراتور
بزرگترین ایراد مبرد R-134 چیست؟
ضریب GWPبالا
چه زمانی از وکیوم پمپ استفاده میشود؟
قبل از شستشوی سیستم
مراحل راه اندازی یک سیستم تراکمی کدام است؟
انجام لوله کشی- شستشو-تست-وکیوم –شارژگاز
کدام گروه از مواد سرمازا در تخریب لایه ازون نقش زیادتری دارند؟
کلروفلور و کربن
کدام ضریب توانایی مبرد را در تخریب لایه ازون مشخص میکند؟
ODP
در صورتی که گاز شارژشده به یک سیستم بیشتر از حد مجاز باشد چه مشکلاتی ایجاد می کند؟
برفک زدن روی لوله برگشت گاز و بازگشت مایع سرمازا به کمپرسور
لایه ازن مانع نفوذ کدام اشعه به جو زمین می شود؟
ماوراء بنفش
نقطه جوش مبرد R_22 وR_134a به ترتیب کدام است؟
8/40- و5/26-
رنگ نشت یاب هالاید در صورت نشتی چه تغییری می کند؟
سبز
نشت یابی سیستم تبرید توسط چه وسایلی صورت میگیرد؟
نشت یاب الکترونیکی-مشعل هالید-کف و صابون-اشعه ماوراء بنفش همراه مایع نافذ
وظیفه مشعل هالاید در تبرید چیست؟
نشت یابی سیستم
لوله خروجی از کمپرسور را با چه نشان می دهند ؟
RD
لوله مکش کمپرسور را باچه نشان میدهند ؟
RS
لوله مایع مدار سرد خانه را با چه نشان می دهند؟
RL
جهت گردش فن های سه فاز را میتوان با چه عملی تغییر داد؟
با عوض کردن جای دوفاز
وظیفه عمده بی متان در یک مدار مصرف کننده سه فاز چیست؟
قطع مدار فرمان مصرف کننده به صورت تاخیری با بالا رفتن آمپر
در صورتی که کنتاکتور قطع ننماید علت احتمالی آن کدام مورد می تواند باشد؟
کنتاکتهای آن به یکدیگر اتصالی دارند و باز نمی شوند
اگر کلید حفاظتی اضافه جریان کنتاکتور کمپرسور را قطع کرده باشد علت ان چیست؟
ولتاژ برق تنظیم نیست
در کلید اطمینان روغن در صورتی که فشار روغن به اندازه کافی بالا رفت کدام کنتاکت باز می شود؟
کلید هیتر اطمینان
فرمان کلید فشار روغن به کدام دستگاه است؟
بوبین کنتاکتور کمپرسور
های پرشر به چه صورت در مدار الکتریکی سردخانه نصب می شود؟
سری با لوپرشر
وظیفه کنترل فاز در مدار برق سرخانه چیست؟
جابه جایی فاز-نوسانات ولتاژ-قطع شدن یکی از فازها
در راه اندازی کمپرسور به صورت دالاندر چگونه ظرفیت کمپرسور کنترل می شود؟
قدرت کمپرسور ثابت ولی سرعت دورانی آن نصف می شود
عمل سیر کویت برکر چیست؟
در صورت وصل بودن مدار با بالا رفتن آمپربیش از حد تنظیم شده وبه طور اتوماتیک مدار را قطع میکند
نقش کلید های پرشر در سیستم تبرید را بیان کنید؟
با بالا رفتن فشار کمپرسور را خاموش میکند
محل نصب کلید لوپرشر در یک سیکل تبرید کجاست؟
در قسمت ورودی کمپرسور نصب می شود و فشار خط مکش را کنترل می کند
گیج نشان دهنده روغن در حالت کار ایده آل معمولا چند درجه کمتر /بیشتر از لوپرشر است؟
20 درجه بیشتر از فشار لوپرشر است
دلیل استفاده از کلید حرارتی در کنترل فشار روغن چیست؟
تاخیر زمانی در قطع کنتاکت M.L به وجود آید
محل نصب کنترل کننده فشار کم در کجای سیکل تبرید در کمپرسور پیستونی صورت میگیرد؟
مکش سرسیلندرکمپرسور-کارتل کمپرسور-لوله مکش
کنترل فشار روغن در کمپرسور پیستونی به کدام یک از نقاط سیکل تبرید وصل می شود؟
کارتل کمپرسور و پمپ روغن
انتخاب فیوزمینیاتوری و کنتاکتور باید چند برابر آمپر نامی دستگاه باشد؟
5/1 تا 2 برابر
با فشار دادن دکمه ریست کلید اطمینان روغن چه اتفاقی می افتد؟
کنتاکتLبه M وصل می شود
کدام یک از فیوزهای مینیاتوری جهت راه اندازه موتورهای الکتریکی به کار می رود؟
C
کار اصلی یک تایمر دیفراست در سرد خانه چیست؟
کنترل برفک سیستم
برای کنترل سطح مایعات داخل مخازن از کدام نوع کلید استفاده می شود؟
فلوتر
منظور از O.P.C چیست؟
کنترل فشار روغن
در یک سردخانه صنعتی بزرگ L.P.C وH.P.Cدر سیستم کنترل چه عملی انجام میدهد؟
حد بالا و پایین فشار گاز راکنترل می کند
کنترل کننده فشار زیاد در سرخانه کندانسور هوایی با R_22 روی چه عددی تنظیم می شود؟
PSI320
بهترین محل نصب و اتصال لوله بای باس گاز داغ به کدام یک از نقاط سیکل است؟
اواپراتور
سیستم دیمندکولینگ در سردخانه چگونه ظرفیت را کنترل میکند؟
مایع را به زیر سیلندر وارد میکند
در هنگام برفک زدایی با گاز گرم کدام یک از تجهیزات سردخانه خاموش می شود؟
فن اواپراتور
در مسیر هیتر دیفراست علاوه بر علاوه بر کنترل دیفراست چه کنترل کننده دیگری نصب می شود؟
ترمودیسک
اکومولاتور در کجای سیستم برودتی سردخانه قرار می گیرد؟
خروجی اواپراتور و نزدیک کمپرسور
کار اکومولاتور چیست؟
جلوگیری از برگشت مایع به کمپرسور
تله روغن در سردخانه بر روی کدام قسمت سیکل نصب می شود؟
لوله مکش
عمل ذوب برفک را چه می نامند؟
دیفراست
متداول ترین نوع دیفراست کدام است؟
برقی
عیب اواپراتور مرطوب کدام است؟
احتیاج به مقدار زیاد مبرد
در سردخانه معمولا مایع مبرد را از کدام خط شارژمی کنند؟
از شیر تغذیه بعد از کندانسور
فاصله پره ها در کدام نوع اواپراتور کمتر است؟
کویل پره دار زیر صفر
انتقال حرارت از پره های اواپراتور سردخانه به کدام طریق زیر می باشد؟
هدایت و جابه جایی
اواپراتورهای خشک و مرطوب را بر حسب چه عاملی تقسیم بندی می کنند؟
عامل تبخیر آنها
کار لوله مویی و اکسپنشن والو چیست؟
افت فشار مبرد
علت کاهش آنی دما بعد از شیر انبساط چیست؟
پاشش گاز در اواپراتور
تحولی که در شیر انبساط مایع مبرد سیکل تبرید انجام می گردد با ثابت بودن کدام عامل است؟
آنتالپی
اگر صافی شیر انبساط گرفته شده باشد چه اشکالی به وجود می آید؟
کاهش فشار خط مکش-عمل نمودن کلید فشار کم-عدم برودت لازم
شیر انبساط در دستگاه های سرد کننده بین کدام قسمت های اصلی قرار می گیرد؟
کندانسور و اواپراتور
مبنای انتخاب شیر انبساط کدام است؟
ظرفیت اواپراتور-نوع ماده مبرد –درجه حرارت اواپراتور
محل نصب صداخفه کن مدار تبرید در کدام قسمت آن است؟
بعد از کمپرسور
اصول کار صدا خفه کن کمپرسور بر چه مبنایی است؟
کاهش سرعت
در سردخانه فیلتر درایر سرد است .علت آن چیست؟
اواپراتور گیر دارد
انواع شیر های انبساط در سیستم تبرید تراکمی چند دسته می باشد؟
شیر انبساط دستی-شیر انبساط خودکار-شیر انبساط حرارتی
بالب شیر انبساط ترموستاتیک روی کدام لوله مماس می شود؟
لوله برگشت
در سیستم های تبریدی که از لوله مویین استفاده می کنند نیاز به کدام قطعه در سیکل نیست؟
مخزن جمع آوری مایع مبرد
انتقال گرما به چه روش هایی صورت می گیرد؟
جابه جایی-تشعشع-هدایت
علت کف کردن روغن کمپرسور چیست؟
برگشت مایع به کمپرسور- رطوبت- آلودگی
اگر ورودی و خروجی اوله مویی سرد باشد علامت چیست؟
مسدود بودن لوله مویی
تله روغن در کجای یک سیکل تبرید قرار می گیرد؟
بین ورودی کمپرسور وبعداز اواپراتور
استفاده از SUBCOOL به چه منظوری است؟
گاز تقطیر شده در ناحیه ورود به شیر انبساط را خنک تر می کند
مبدل حرارتی در کجای سیکل تبرید نصب مشود؟
نزدیک اواپراتور
علت قراردادن شیر برقی در خط مایع چیست؟
جلوگیری از ورود مایع مبرد به کمپرسور درحالت خاموش بودن
کدام مورد در ساختمان داخلی ترموستات های گازی استفاده می شود؟
فانوسه
مخزن مایع مبرد در کدام واحد تقطیر معمولا وجود دارد؟
هوایی با شیر انبساط
حباب مبرد در زیر شیشه مایع نما نشانه چیست؟
مبرد کم شارژ شده است
کف کردن در شیشه مایع مبرد نشانه ی چیست ؟
دمای کندانسور پایین است
محل نصب شیر برقی سه راهه در دیفراست با گاز گرم کجاست؟
بعد از کمپرسور
با لب ترموستات سردخانه کجا نصب می شود؟
پشت اواپراتور
فرمان دهنده به شیر برقی در خط مایع سردخانه چیست؟
ترموستات
در کندانسور های تبخیری چه ماده ای تبخیر می شود؟
آب
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی برج خنک کن چند درجه فارنهایت است؟
10
نام ماده رطوبت گیر در درایر کدام است؟
سیلیکاژل
محل قرار گرفتن فیلتر درایر در سردخانه ها کجاست؟
در خط مایع بعد از رسیور
در سایت کلاس رنگ زرد نشانه چیست؟
سیستم دارای رطوبت است
در سایت کلاس رنگ سبز نشانه چیست؟
سیستم بدون رطوبت است
سایت کلاس در سیکل برودت بعد از کدام قطعه باید نصب شود؟
فیلتر درایر
علت استفاده از کندانسورهای هوایی به جای کندانسور آبی در بعضی از مناطق به چه دلیل است؟
زیاد بودن رطوبت محیط
فلوسوءیچ آب گرم در مدار سردخانه با کندانسور آبی در مسیر کدام یک از تجهیزات نصب می شود؟
پمپ آب برج خنک کننده
لطفا به این مطلب رای دهید
[رای ها : 5 امتیاز : 3.8]

مهم ترین سوالات درباره ایرادات یخچالها-فریزرها -آبسردکن ها و یخچالهای ویترینی در این بخش پاسخ داده شده است